Algemene voorwaarden & Privacy

Bij het aangaan van een afspraak met Handzorgverlener Sabine gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Handzorgverlener Sabine en cliënt waarop Handzorgverlener Sabine deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen.
Handzorgverlener Sabine zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Handzorgverlener Sabine zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken.
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Handzorgverlener Sabine melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, declareert Handzorgverlener Sabine de gehele behandeling middels een factuur. Na betaling van deze factuur mag weer een nieuwe afspraak gemaakt worden. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Handzorgverlener Sabine de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het hele afgesproken honorarium berekenen. Handzorgverlener Sabine moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling.
Handzorgverlener Sabine vermeldt alle prijzen van behandelingen op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via betaalverzoek te voldoen.

5. Garantie.
Handzorgverlener Sabine geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling.
De garantie vervalt indien:

 • De cliënt de verzorging niet heeft opgevolgd, zoals aangegeven op de website handzorgverlener-sabine.nl
 • De cliënt andere onderhoudsproducten heeft gebruikt. 
 • De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 • De cliënt de (kunst)nagels heeft laten onderhouden door een andere partij.
 • De cliënt zonder handschoenen, in de tuin of met schoonmaakmiddel heeft gewerkt.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 2 werkdagen heeft opgevolgd. 

Tevens vervalt de garantie bij verkeerd gebruik, nagelbijters, zwangerschap, medicijngebruik, ziekte en slechte thuisverzorging. 

6. Persoonsgegevens & Privacy.
De cliënt voorziet Handzorgverlener Sabine voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Handzorgverlener Sabine aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Handzorgverlener Sabine behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Handzorgverlener Sabine zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding.
Handzorgverlener Sabine is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Handzorgverlener Sabine verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid.
Handzorgverlener Sabine is niet aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan doordat Handzorgverlener Sabine is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik. Handzorgverlener Sabine is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging & Diefstal.
Handzorgverlener Sabine heeft het recht om van de cliënt een aansprakelijkheid te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt. Handzorgverlener Sabine meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten.
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener. Handzorgverlener Sabine moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Handzorgverlener Sabine de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Handzorgverlener Sabine en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de schillencommissie.

11. Behoorlijk gedrag.
Handzorgverlener Sabine houdt zich het recht om zonder opgaaf van reden de behandeling te weigeren indien er naar eigen inzicht sprake is van onbehoorlijk gedrag of dat de huisregels niet worden nageleefd.

12. Recht.
Op elke overeenkomst tussen Handzorgverlener Sabine en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die golden ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.


PRIVACYWET

Handzorgverlener Sabine respecteert de privacy van haar cliënten. De bescherming van uw privacy is daarom uiterst belangrijk voor mij. U kunt er op vertrouwen dat uw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en ik er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om te gaan. Daarbij neem ik de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.
In deze Privacyverklaring beschrijf ik waarom ik gegevens van u verwerk, hoe ik dat doe en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerken van uw gegevens). 
Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van cliënten gebruik maken van diensten of aanschaf van producten bij Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener. 

Handzorgverlener Sabine kan de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens over gezondheid/Anamnese;
 • Evt. patiëntennummer;
 • Polisnummer;
 • Medicatie o.a. gebruik bloedverdunners t.b.v. uitvoering veilige zorg.

Persoonsgegevens van cliënten worden door Handzorgverlener Sabine verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratie.
 • Noodzakelijk om onze overeenkomst na te kunnen komen.
 • Noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen.
 • Informeren cliënt middels nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst; behandeling, verzorging en verkoop producten
 • Inschrijving nieuwsbrief 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het programma Salonized waar Handzorgverlener Sabine een verwerkingsovereenkomst mee heeft. Uw persoonsgegevens worden door Handzorgverlener Sabine opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de tijd dat u klant ben bij Handzorgverlener Sabine of tot 2 jaar na de laatste afspraak.

Wil u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onderwerp: inzage-, correctie- of een verwijderingsverzoek met uw (nieuwe) persoonsgegevens en welk soort verzoek. Heb ik geen persoonsgegevens (meer) van u of is uw verzoek afgehandeld dan krijgt u hiervan binnen 1 maand bevestiging.

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft over de Privacy policy dan kunt u contact met mij opnemen. 

CONTACTGEGEVENS
Handzorgverlener Sabine
Burgemeester van Poppelstraat 134
5126VG Gilze
KvK: 70856850
BTW-ID: NL001679587B76
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
T: 06-34430540



Deze voorwaarden zijn op te vragen bij KVK 70856850 en/of hierboven op deze site.

Contact

Handzorgverlener Sabine
Burgemeester van Poppelstraat 134
5126VG Gilze

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • 06 344 305 40

Copyright © 2022 Handzorgverlener Sabine - Ontwerp door WoodyOnline