Algemene voorwaarden & Privacy

Bij het aangaan van een persoonlijk, telefonisch of digitaal gemaakte afspraak met Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener en cliënt waarop Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen.
Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken.
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, declareert Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener de gehele behandeling middels een factuur. Na betaling van deze factuur mag weer een nieuwe afspraak gemaakt worden. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het hele afgesproken honorarium berekenen. Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling.
Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener vermeld prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via betaalverzoek te voldoen.

5. Garantie.
Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling.
De garantie vervalt indien:

 • De cliënt de verzorging niet heeft opgevolgd, zoals aangegeven op de website handzorgverlener-sabine.nl
 • De cliënt andere onderhoudsproducten heeft gebruikt. 
 • De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 • De cliënt de (kunst)nagels heeft laten onderhouden door een andere partij.
 • De cliënt zonder handschoenen, in de tuin of met schoonmaakmiddel heeft gewerkt.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 2 werkdagen heeft opgevolgd. 

Tevens vervalt de garantie bij verkeerd gebruik, nagelbijters, zwangerschap, medicijngebruik, ziekte en slechte thuisverzorging. 

6. Persoonsgegevens & Privacy.
De cliënt voorziet Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener heeft een verwerkersovereenkomst met Salonized. Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding.
Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid.
Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener is niet aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan doordat Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik. Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging & Diefstal.
Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener heeft het recht om van de cliënt een aansprakelijkheid te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt. Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten.
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener. Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de schillencommissie.

11. Behoorlijk gedrag.
Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener houdt zich het recht om zonder opgaaf van reden de behandeling te weigeren indien er naar eigen inzicht sprake is van onbehoorlijk gedrag of dat de huisregels niet worden nageleefd.

12. Recht.
Op elke overeenkomst tussen Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die golden ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.


PRIVACYWET

Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener respecteert de privacy van haar cliënten. De bescherming van uw privacy is daarom uiterst belangrijk voor mij. U kunt er op vertrouwen dat uw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en ik er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om te gaan. Daarbij neem ik de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.
In deze Privacyverklaring beschrijf ik waarom ik gegevens van u verwerk, hoe ik dat doe en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerken van uw gegevens). 
Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van cliënten gebruik maken van diensten of aanschaf van producten bij Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener. 

Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener kan de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • BSN;
 • Gegevens over gezondheid/Anamnese;
 • Evt. patiëntennummer;
 • Polisnummer;
 • Medicatie o.a. gebruik bloedverdunners t.b.v. uitvoering veilige zorg.

Persoonsgegevens van cliënten worden door Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratie.
 • Noodzakelijk om onze overeenkomst na te kunnen komen.
 • Noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen.
 • Informeren cliënt middels nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst; behandeling, verzorging en verkoop producten
 • Inschrijving nieuwsbrief 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het programma Salonized waar Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener een verwerkingsovereenkomst mee heeft. Uw persoonsgegevens worden door Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de tijd dat u klant ben bij Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener of tot 2 jaar na de laatste afspraak.

Wil u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onderwerp: inzage-, correctie- of een verwijderingsverzoek met uw (nieuwe) persoonsgegevens en welk soort verzoek. Heb ik geen persoonsgegevens (meer) van u of is uw verzoek afgehandeld dan krijgt u hiervan binnen 1 maand bevestiging.

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft over de Privacy policy dan kunt u contact met mij opnemen. 

CONTACTGEGEVENS
Sabine Medisch & Cosmetisch Handzorgverlener 
Burgemeester van Poppelstraat 134
5126VG Gilze
KvK: 70856850
BTW-ID: NL001679587B76
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
T: 06-34430540Deze voorwaarden zijn op te vragen bij KVK 70856850 en/of hierboven op deze site.

Contact

Medisch en Cosmetisch Handzorgverlener Sabine
Burgemeester van Poppelstraat 134
5126VG Gilze

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • 06 344 305 40

Copyright © 2020 Medisch en Cosmetisch Handzorgverlener Sabine - Ontwerp door WoodyOnline